Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

O firmie

Firma EUROPOL CHEMICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w strefie przemysłowej w Rudnikach k. Częstochowy powstała we wrześniu 2012.

Jej głównym działaniem jest wdrażanie nowych technologii dla potrzeb drogownictwa i inwestycji towarzyszących.

Wytwarzany przez EUROPOL CHEMICAL preparat  to oryginalny polski produkt o firmowej nazwie "STABIBUD 1" przeznaczony do chemiczno-hydraulicznej stabilizacji warstwy nośnej gruntu.

 

Twórcami "receptury" wytwarzania preparatu "STABIBUD 1" - jak również autorami technologii wdrożenia tej koncepcji naukowej do praktyki polskiego drogownictwa - są naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • prof. dr hab. Hubert Artur Kołodziej
  • dr Andrzej Antoni Vogt
  • mgr inż. Stanisław Wacław Strzelecki

Stabilizatory gruntu stosowane są:

  • do budowy dróg lokalnych i do utwardzania dróg uznawanych dotychczas za tzw. drogi gruntowe – oraz do utwardzania „duktów” leśnych;
  • przy umacnianiu nasypów drogowych i uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych;
  • do recyklingowego remontu wszelkich dróg i utwardzania ich poboczy;
  • przy wykonawstwie „ścieżek rowerowych” oraz dojazdów do obiektów rekreacyjno-sportowych i kąpielisk;
  • przy urządzaniu dojazdowych „dróg technicznych” do zbiorników retencyjnych, do wałów przeciwpowodziowych, do budowy infrastruktury technicznej rurociągów, do „ferm” elektrowni wiatrowych;
  • przy urządzaniu placów publicznych, postojowych i manewrowych oraz składowisk;
  • przy powierzchownym uszczelnianiu zbiorników odchodów na farmach przemysłowego tuczu oraz podłoża składowisk odpadów poprzemysłowych i komunalnych (jako podłoże pod warstwę uszczelniającą).

„STABIBUD 1” - będący mieszaniną kwasów sulfonowych w roztworze kwasu siarkowego  –   wiąże stabilizowane podłoże prowadzonej budowy w strukturę o parametrach fizyko-chemicznych porównywalnych ze strukturą skał osadowych.

„STABIBUD 1” - użyty na gruntach gliniastych, wysadzinowych i tzw. „wątpliwych” – jest alternatywny dla kruszyw i zmniejsza o ok. 70% udział cementu w procesie stabilizacji podłoża.

„STABIBUD 1” - stabilizuje także grunty antropogenicznego (żużle) – jak również  zawierające pyły, zwietrzeliny, rumosze, piaski, pospółki i żwiry.

„STABIBUD 1” - zmniejsza koszty inwestycji drogowych o około 50-60% poprzez zarówno zmniejszenie zużycia cementu jak i nieporównywalnie szybsze wykonawstwo robót.

„STABIBUD 1” - w przypadku generalnego remontu drogi – jeszcze bardziej zmniejsza koszty, ze względu na powtórne przetworzenie (recykling) podłoża drogi, które przy tradycyjnych metodach wykonawstwa byłoby usuwane poza teren budowy.

Uwaga:
"STABIBUD 1" tworząc sztuczne „zeskalenie osadowe” ma zdolność – to bardzo ważne! - wiązania w nim zanieczyszczeń lotnych oraz niebezpiecznych pozostałości petrochemikaliów (oleje, ropa, benzyna), likwidując ich toksyczność.